10ம் வகுப்பு அறிவியல் செய்முறை -ஆசிரியரால் செய்து காட்ட வேண்டியவை மற்றும் மாணவர்கள் தாங்களாகவே செய்து பார்க்கவேண்டிய பயிற்சிகள் பட்டியல்