01.01.2016 நிலவரப்படி பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிலிருந்து பணிமாறுதல் மூலம் முதுகலை ஆசிரியராக (கணிதம், இயற்பியல், தாவரவியல், விலங்கியல் மற்றும் வேதியியல்) பதவி உயர்வு வழங்க தகுதிவாய்ந்த நபர்களின் பெயர்ப்பட்டியல்