10 ம் வகுப்பு:மறு கூட்டலுக்கு 25.05.16 முதல் 28.05.16 வரை பயின்ற பள்ளிகள் மூலமாக விண்ணபிக்கலாம்