திருத்தப்பட்ட பாட புத்தகங்கள் இணையதளத்தில் வெளியீடு6 மற்றும் 8 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை திருத்தப்பட்ட பாட புத்தகங்கள் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.11 மற்றும் 12 ம் வகுப்பு  புத்தகங்களில் சில பக்கங்களில் உள்ள பிழைகள் திருத்தப்பட்டு புத்தகத்தின் இறுதியில் வழங்கபட்டுள்ளது.

http://www.textbooksonline.tn.nic.in/