வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் தேர்தல் நாள் அன்று அனுப்பவேண்டிய குறுஞ்செய்தி (SMS)விவரம்